top of page

Polityka prywatności

Informacja dotycząca danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) informujemy, że:


 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INTESA Małkowski Wojdak i Partnerzy Radcowie Prawni ul. Obrońców Wybrzeża 9/6, 80 – 398 Gdańsk, Polska, NIP 9571020584, REGON 220798720.

   

 2. Prosimy kontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: INTESA Małkowski Wojdak i Partnerzy Radcowie Prawni ul. Obrońców Wybrzeża 9/6, 80 – 398 Gdańsk, Polska lub za pomocą adresu e-mail: sekretariat@kancelaria-intesa.pl

   

 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane: 

  a. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

  b. w celu rekrutacyjnym, aby ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisko, na które aplikowano, ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy;

  c. w celu realizacji umów zawieranych z Administratorem, w tym umów o pracę i zarządzania wewnętrznego, monitoringu komunikacji elektronicznej w celu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i szkodliwej dla biznesu działalności w cyberprzestrzeni

  d. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej, itp.

  e. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Administratora z oferowanych produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  f. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  g. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  h. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

   

 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią – podanie danych osobowych we jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią.

   

 5. INTESA Małkowski Wojdak i Partnerzy Radcowie Prawni w zależności od konkretnego celu będzie przetwarzać następujące kategorie danych:

  a. dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;

  b. dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, IP;

  c. dane identyfikacji podatkowej

  d. dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług

  e. dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług

  f. dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej

  Dane mogą być udostępniane organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom, z którymi współpracuje Administrator np. spółkom z naszej grupy kapitałowej, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT bądź ochronie), przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem.

   

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tj.:

  a. w przypadku danych niezbędnych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz czas niezbędny do realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej roszczeń

  b. w przypadku niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – do czasu zrealizowania tych interesów lub ich wygaśnięcia

  c. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

  W każdym jednak przypadku dane osobowe nie będą przetwarzanie przez okres krótszy, niż ustawowo wymagany dla przechowywania danego rodzaju informacji.

   

 7. ​Odbiorcami Państwa danych mogą być:

  a. współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci i praktykanci oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych

  b. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa – wybrane instytucje państwowe, organy władzy lub wykonujące zadania publiczne;

  c. nabywcy wierzytelności kancelarii

  d. podmioty świadczące usługi informatyczne, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, pocztowe oraz kurierskie.

   
 8. INTESA Małkowski Wojdak i Partnerzy Radcowie Prawni zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria informuje jednak, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy prawa. Powyższe może nastąpić w przypadku np. zlecenia wykonania określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

   

 9. Państwa  dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.

   

 10. Przysługuje Państwu prawo do:

  a. żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych

  b. żądania od Administratora sprostowania przetwarzanych danych osobowych

  c. żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych

  d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  f. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   

 11. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

bottom of page